headkatli

                                                                                                                        1.tabula

Stiprās puses

Vājās puses

1

2

Saražotais siltums tiek nodots centralizētā siltumapgādes sistēmā.

Atkarība no viena pamatkurināmā veida (dabasgāzes).

Regulāra siltuma ražošanas iekārtu uzturēšana labā tehniskā stāvoklī, atjaunošana un uzlabošana.

Nav rezerves ūdens pieejamības katlu mājā Meža ielā 1.

Siltuma ražošanas procesa nepārtrauktība, nepieciešamības gadījumā izmantojot rezerves kurināmo un rezerves ražošanas iekārtas.

 

Mazs apkārtējās vides piesārņojums, jo pamatkurināmais ir dabasgāze.

 

Iespējas

Draudi

1

2

Mērķtiecīga infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija.

Piesārņojums siltumtrasēs, kas var izsaukt siltuma ražošanas iekārtu bojājumus.

Nepieciešamo uzlabojumu veikšana, izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus.

Finanšu nepietiekamība, siltuma patērētājiem savlaicīgi nenorēķinoties par piegādāto siltumenerģiju.

Personāla apmācība siltuma ražošanas iekārtu tehnisko apkopju veikšanai.

Papildus maksājumi par līgumā paredzēta dabasgāzes apjoma neizmantošanu.